Posted on Leave a comment

Vad gör du när du inte säljer?

När vi ska sälja något till våra (potentiella) kunder lägger vi oftast ner både själ och hjärta i både produkten och i strategin kring hur vi ska sälja den. Den aktiva säljfasen är den mest brinnande stunden för oss och “det är då det gäller”. Det är förstås så himla lätt att vi fastnar med vårt fokus där, men jag vill prata om vad du gör när du INTE säljer?

Know, like and trust-faktorn

För att du ska kunna sälja något till din publik måste de ha fått tid på sig att bygga upp know, like and trust till just dig. Du ska vara en självklar go-to för att lösa problem de har inom ditt område. Om du ska lyckas med det här behöver du lägga minst lika mycket fokus på ditt system mellan dina aktiva säljfaser, som säljfasen i sig. 

Genom att leverera innehåll till din publik på ett medvetet och genomtänkt sätt, givetvis med ditt mål längst bort i horisonten, kan du börja bygga upp din know, like and trust-faktor. Det är inte ett alternativ att bara dyka upp när du vill att de ska köpa någonting av dig. Ingen vill bara bli såld till. 

Glöm inte mellantiden

Det här är långt ifrån gjort i en handvändning utan tar lång tid att bygga upp. Hur du jobbar med ditt sälj beror förstås på vad det är du säljer. Men om du exempelvis säljer lite dyrare saker som en större onlinekurs kan det ta månader att bygga upp tillräckligt med förtroende.

Paketera och döp ditt innehåll: Det är lättare att ta till sig innehåll när det är paketerat med en liten rosett på toppen. Kan du komma på något namn till det också? Perfekt! 

Var konsekvent: Sätt ett schema för när och hur ditt innehåll ska läggas ut, att vara konsekvent spelar en stor roll i att din publik börjar förvänta sig saker av dig och litar på att du levererar. Mitt bästa tips för att ha en chans att hålla i sitt schema är att Batcha, du kan läsa mitt inlägg om Batch Working här. För det är ju sådär, att livet kommer emellan ibland. Då är det förbaskat skönt att veta att man har saker redo, som en liten buffert. 

Det kommer att betala sig 

Om du gör ett bra jobb med det här, hur du använder tiden när du inte säljer, kommer det att betala sig i slutändan. Det är en långsiktig investering som du gör och ett, enligt mig, bättre sätt att jobba. Både för dig och för din publik. Hellre långsiktiga relationer än snabbvisiter och ett ständigt jagande av nya kunder. Om du tar hand om dem kommer de förmodligen att vilja handla av dig mer än en gång.


Vill du ha några fler tips hur du kan jobba med det här?
Häng med på min maillista och få 3 tips på saker att jobba på när du inte säljer.

1+
Posted on Leave a comment

What are you doing when you’re not selling?

When we are going to sell something to our (potential) customers, we often put both heart and soul into both products and (hopefully) in the strategy of how to sell it. The active sales phase is the most burning moment for us and “that’s when we really turn up the heat”. So of course, it’s so darn easy that we get stuck with our focus there, but I want to talk about what you are doing when you’re NOT selling.

The know, like and trust factor

In order for you to sell something to your audience, they must have been given time to build up factors of know, like and trust in their relationship with you. You should be the obvious go-to person to solve the problem they have that you can help them with. If you are to succeed in this, you must place at least as much focus on your system between your active sales phases as the sales phase itself.

By delivering content to your audience in a conscious and thoughtful way, of course with your long term goal at the far end of the horizon, you can begin to build your awareness, as well as trust with the people that follow you. It’s not an option today to just show up when you want your people to buy something from you. No one just wants to be sold to.

Don’t forget the down time

This is far from done in one hand turn, it takes a long time to build. How you work with your selling, of course, depends on what you are selling. For example, if you sell slightly more expensive things like a larger online course, it may take months to build up enough trust and faith with your audience.

Packaging and naming your content: It’s easy to consume content when it’s all wrapped up and with a small bow on top. Can you come up with a name for it as well? Perfect, go for it!

Be as consistent as possible: Set a schedule for when and how your content should be posted. To consistently show up for your people plays an important role in their journey with you. My best tip for having a chance to stick to a schedule is to batch work. Because life is sometimes tricky and wants to have a say in what gets done. And when it happens, it’s nice to know you have a buffer. Try to find a pace that suits your life, that will work out the best in the longrun. 

It will pay off

If you do a good job with this, how you spend the time when you are not actively selling, it will pay off in the end. It is a long-term investment that you see and one, in my opinion, better and smarter way to work. Both for you and your audience. I’d rather have long-term relationships than quick visits and a constant pursuit of new customers any day of the week. Taking good care of them will probably make them want to buy from you more than once.

0